TBX22 (h)-PR-仪器设备

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-38445 SSX1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38445-PR SSX1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38446 SSX2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38446-PR SSX2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38447 SSX3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38447-PR SSX3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38448 SSX5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38448-PR SSX5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38449 SYT siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38449-PR SYT (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38450 SYT siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38450-PR SYT (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38451 STAG3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38451-PR STAG3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38452 STAG3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38452-PR STAG3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38453 Stat1∫ p84 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38453-PR Stat1∫ p84 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38454 Stat1∫ p84 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38454-PR Stat1∫ p84 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38455 Stat2 p113 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38455-PR Stat2 p113 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38456 Stat2 p113 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38456-PR Stat2 p113 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38457 Stat3∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38457-PR Stat3∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38458 Stat3∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38458-PR Stat3∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38459 Stat3 p92 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38459-PR Stat3 p92 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38460 Stat3 p92 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38460-PR Stat3 p92 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38461 SRA siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38461-PR SRA (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38462 SRA siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38462-PR SRA (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38463 SUV39H1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38463-PR SUV39H1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38464 SUV39H1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38464-PR SUV39H1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38465 SWI/SNF-B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38465-PR SWI/SNF-B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38466 SWI/SNF-B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38466-PR SWI/SNF-B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38467 TBX1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38467-PR TBX1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38468 TBX1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38468-PR TBX1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38469 TBX2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38469-PR TBX2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38470 TBX2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38470-PR TBX2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38471 TBX4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38471-PR TBX4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38472 TBX4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38472-PR TBX4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38473 TBX6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38473-PR TBX6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38474 TBX10 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38474-PR TBX10 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38475 TBX14 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38475-PR TBX14 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38476 TBX14 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38476-PR TBX14 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38477 TBX15 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38477-PR TBX15 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38478 TBX15 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38478-PR TBX15 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38479 TBX18 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38479-PR TBX18 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38480 TBX18 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38480-PR TBX18 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38481 TBX19 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38481-PR TBX19 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38482 TBX19 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38482-PR TBX19 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38483 TBX20 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38483-PR TBX20 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38484 TBX20 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38484-PR TBX20 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38485 TBX22 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38485-PR TBX22 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38486 TAF I p48 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38486-PR TAF I p48 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38487 TAF I p48 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38487-PR TAF I p48 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38488 TAF I p68/63 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38488-PR TAF I p68/63 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38489 TAF I p68/63 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38489-PR TAF I p68/63 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38490 TAF I p95/110 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38490-PR TAF I p95/110 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38491 TAF I p95/110 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,