TFIIIC102 (h)-PR-仪器设备

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-38491-PR TAF I p95/110 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38492 TAFII-18 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38492-PR TAFII-18 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38493 TAFII-18 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38493-PR TAFII-18 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38494 TAFII-28 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38494-PR TAFII-28 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38495 TAFII-28 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38495-PR TAFII-28 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38496 TAF II p32 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38496-PR TAF II p32 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38497 TAF II p32 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38497-PR TAF II p32 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38498 TAF II p100 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38498-PR TAF II p100 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38499 TAF II p130 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38499-PR TAF II p130 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38500 TAF II p170 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38500-PR TAF II p170 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38501 TCF-1A siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38501-PR TCF-1A (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38502 TCF-1A siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38502-PR TCF-1A (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38505 TRF2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38505-PR TRF2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38506 TRF2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38506-PR TRF2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38507 TFE3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38507-PR TFE3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38508 TFE3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38508-PR TFE3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38509 TFEB siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38509-PR TFEB (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38510 TFEB siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38510-PR TFEB (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38511 TFEC siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38511-PR TFEC (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38512 TFEC siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38512-PR TFEC (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38513 BTF3a siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38513-PR BTF3a (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38514 BTF3a siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38514-PR BTF3a (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38515 BTF3b siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38515-PR BTF3b (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38516 BTF3b siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38516-PR BTF3b (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38517 TFIIA-å siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38517-PR TFIIA-å (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38518 TFIIA-å siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38518-PR TFIIA-å (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38519 TFIIA-∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38519-PR TFIIA-∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38520 TFIIA-∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38520-PR TFIIA-∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38521 TFIIF RAP 30 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38521-PR TFIIF RAP 30 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38522 TFIIF RAP 30 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38522-PR TFIIF RAP 30 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38523 TFIIF RAP 74 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38523-PR TFIIF RAP 74 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38524 TFIIF RAP 74 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38524-PR TFIIF RAP 74 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38525 TFIIH p34 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38525-PR TFIIH p34 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38526 TFIIH p44 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38526-PR TFIIH p44 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38527 TFIIH p44 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38527-PR TFIIH p44 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38528 TFIIH p52 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38528-PR TFIIH p52 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38529 TFIIH p52 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38529-PR TFIIH p52 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38530 TFIIH p62 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38530-PR TFIIH p62 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38531 TFIIH p62 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38531-PR TFIIH p62 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38534 TFIIIB” siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38534-PR TFIIIB” (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38535 TFIIIB90-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38535-PR TFIIIB90-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38536 TFIIIB90-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38536-PR TFIIIB90-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38537 TFIIIB90-3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38537-PR TFIIIB90-3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38538 TFIIIC63 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38538-PR TFIIIC63 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38539 TFIIIC90 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38539-PR TFIIIC90 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38540 TFIIIC102 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38540-PR TFIIIC102 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38541 TFIIIC102 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38541-PR TFIIIC102 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38542 TFIIIC110 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38542-PR TFIIIC110 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38543 TFIIIC110 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38543-PR TFIIIC110 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38544 TFIIIC220 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38544-PR TFIIIC220 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38545 TFIIIC220 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38545-PR TFIIIC220 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38546 TIEG2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,