TRAP220 siRNA (m)-仪器设备

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-38546-PR TIEG2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38547 TIEG2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38547-PR TIEG2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38548 TIF1å siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38548-PR TIF1å (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38549 TIF1å siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38549-PR TIF1å (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38550 TIF1∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38550-PR TIF1∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38551 TIF1∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38551-PR TIF1∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38552 TIN2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38552-PR TIN2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38553 TIN2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38553-PR TIN2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38554 RAP1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38554-PR RAP1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38555 RAP1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38555-PR RAP1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38557 TLE siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38557-PR TLE (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38558 TLE1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38558-PR TLE1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38559 TLE1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38559-PR TLE1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38560 TLE2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38560-PR TLE2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38561 TLE2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38561-PR TLE2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38562 TLE4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38562-PR TLE4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38563 TLE4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38563-PR TLE4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38564 Tra-2å siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38564-PR Tra-2å (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38565 Tra-2å siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38565-PR Tra-2å (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38566 Tra-2∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38566-PR Tra-2∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38567 Tra-2∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38567-PR Tra-2∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38568 TAZ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38568-PR TAZ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38569 TAZ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38569-PR TAZ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38572 CRSP34 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38572-PR CRSP34 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38573 CRSP70 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38573-PR CRSP70 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38574 CRSP70 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38574-PR CRSP70 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38575 CRSP77 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38575-PR CRSP77 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38576 CRSP77 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38576-PR CRSP77 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38577 CRSP130 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38577-PR CRSP130 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38578 CRSP130 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38578-PR CRSP130 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38579 CRSP150 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38579-PR CRSP150 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38580 Med6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38580-PR Med6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38581 Med7 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38581-PR Med7 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38582 Med7 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38582-PR Med7 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38583 PC4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38583-PR PC4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38584 PC4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38584-PR PC4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38585 Srb7 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38585-PR Srb7 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38586 Srb7 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38586-PR Srb7 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38587 TRAP95 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38587-PR TRAP95 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38588 TRAP95 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38588-PR TRAP95 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38589 TRAP100 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38589-PR TRAP100 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38590 TRAP100 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38590-PR TRAP100 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38591 TRAP150 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38591-PR TRAP150 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38592 TRAP150 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38592-PR TRAP150 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38593 TRAP220 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38593-PR TRAP220 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38594 TRAP220 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38594-PR TRAP220 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38595 TRAP230 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38595-PR TRAP230 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38596 TRAP230 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38596-PR TRAP230 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38597 TRAP240 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38597-PR TRAP240 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38598 TRFP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38598-PR TRFP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38599 TRFP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38599-PR TRFP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,